به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

اعتراض كارفرمايان كنفرانس بين‌المللي كار به گزراش كميته كارشناسان

22 خرداد 1392

عنوان بررسي كلي «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌هاي» سازمان بين‌المللي كار براي يكصد و دومين كنفرانس بين‌المللي كار كه در حال حاضر (خرداد ماه 1392) در ژنو جريان دارد، «چانه زني دسته‌ جمعي در خدمات دولتي: راهي به پيش» است. براي آشنايي بيشتر با اين گزارش اينجا را كليك كنيد.همانطور كه از عنوان اين گزارش مي‌توان دريافت، حق كاركنان بخش عمومي براي چانه‌زني دسته جمعي در اين گزارش مورد بررسي قرار گرفته است و جالب است كه به رغم مخالفت مكرر كارفرمايان، كارشناسان عضو اين كميته بار ديگر بر استنباط حق اعتصاب از كنوانسيون شماره 87 تأكيد كرده‌اند. در حاليكه به زعم كارفرمايان، در متن كنوانسيون شماره 87 هيچ اشاره‌اي حتي به تلويح به حق اعتصاب كارگران نشده است. به همين خاطر، گروه كارفرمايان حاضر در يكصد و دومين كنفرانس بين‌المللي كار طي يادداشتي كه در اختيار گروه دولت كميته‌ي كنفرانس در خصوص كاربست استانداردها گذاشته است مخالفت خود با چنين تفسيري را اعلام كرده است. به دليل اهميت اين موضوع، برگردان فارسي اين بيانيه در چند قسمت تقديم علاقمندان مي‌‌شود:

در سال 2012 چه گذشت؟

كارفرمايان هميشه تأكيد كرده‌اند كه ماده 3 «كنوانسيون آزادي انجمن و حق سازمان‌يابي»، شماره 87، تلويحاً نيز شامل حق اعتصاب نمي‌شود. شاهد متقن بر اين نظر را مي‌توان در سوابق تاريخي اين كنوانسيون يافت كه در آن‌ها از گزارش‌هاي كنفرانس بديهي مي‌شود كه «كنوانسيون پيشنهادي فقط به آزادي انجمن ارتباط دارد و نه به حق اعتصاب». مع هذا، طي زمان از سوي «كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها» (ك.ك.ك.ك.ت) [1]، يك تفسير موسع از كنوانسيون 87، كه شامل حق اعتصاب مي‌شود، صورت پذيرفته است. اين كنفرانس بين‌المللي كار در تركيب سه‌جانبه‌اش است كه اختيار انحصاري اساسنامه‌اي براي تصويب يك استاندارد بين‌المللي كار را دارد (كنوانسيون‌ها يا توصيه‌نامه، ماده 19، بند 1 از اساسنامه س.ب.ك).

كارفرمايان، بعد از مخالفت‌ علني مكرر با چنين تفسيري، نگراني نسبت به فقدان اختيار كارشناسان براي تفسير يا «قانون‌گذاري» در خصوص حقي كه در كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) صراحتاً بيان نشده اعلام كرده‌اند.

بنا بر اين، با توجه به اهميت «بررسي كلي 2012»، كه كارشناسان در آن نظرات خودشان را در خصوص حق اعتصاب (مورد اختلاف)، و تشريفات خاص اعمال آن را بيان كرده‌اند، كارفرمايان تصميم گرفتند تا در برابر كميته كاربست استانداردهاي كنفرانس بين‌المللي كار، با اين رفتار شديداً مخالفت كنند.

ترجمه ادامه دارد. . .

[1] Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations’ (CEACR)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 283 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License