به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

توسعه پايدار، كارشايسته و شغل‌هاي سبز؛ قسمت اول:‌ فهرست مطالب

21 فروردين 1392
چهار شنبه 10 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

عنوان پنجمين گزارش دفتر بين‌المللي كار براي يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه 92 در ژنو برگزار خواهد شد «توسعه پايدار، كارشايسته و شغل‌هاي سبز» است. اين گزارش با دو چالش مشخص قرن بيست و يكم برخورد مي‌كند: دستيابي به توسعه پايدار و تبديل چشم انداز كارشايسته براي همه به واقعيت. اين گزارش نشان مي‌دهد كه اين هردو نه فقط چالش‌هايي مبرم، بلكه به شدت به هم وابسته هستند و بايد با هردوي آن‌ها با هم برخورد شود. هرچند قطعي است كه فرسايش زيست محيطي و تغيير آب و هوا لزوماً مستلزم واكنش و تعديل بنگاه‌ها و بازار نيروي كار است، هدف توسعه‌ي اقتصادهاي پايدار به لحاظ زيست محيطي نيز بدون مشاركت فعال جهان كار حاصل نخواهد شد. با توسعه اجتماعي و زيست محيطي ديگر نبايد به عنوان دو قطب توسعه پايدار بلكه برعكس، بايد به عنوان جنبه‌هاي كاملاً به هم وابسته برخورد شود. چنين رويكرد منسجمي مسير به سوي پايداري زيست محيطي را به طريق چشمگيري در جهت توسعه با شغل‌هاي بيشتر و بهتر، فراگيري اجتماعي و كاهش فقر سوق خواهد داد. تمام اين‌ها در چارچوب هدف‌ها و مأموريت‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) قرار مي‌گيرد به همين دليل اختصاص گزارشي به اين موضوع براي طرح در يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار دور از انتظار نيست. و جا دارد كه تشكل‌هاي كارفرمايي نيز مفاد اين گزارش را مورد توجه قرار دهند. علاقمند براي دسترسي به متن اصلي اين گزارش به زبان انگليسي اينجا را كليك كنند. در ادامه برگزدان فهرست مطالب اين گزارش ارايه شده است. با اين اميد كه به مرور برگردان بخش‌هاي مهم‌تر آن نيز در اختيار علاقمندان قرار بگيرد:

پيشگفتار ..... 1

دو چالش مشخص براي قرن بيست و يك ..... 1

اذعان به نقش محوري كار شايسته براي توسعه پايدار ..... 2

فرصت‌هاي تازه براي ترويج كارشايسته براي همه ..... 5

ساختار و محتواي اين گزارش ..... 6

فصل 1. توسعه پايدار و كارشايسته ..... 7

1. 1. چالش‌هاي زيست محيطي - هزينه اقتصادي و اجتماعي آن‌ها ..... 7

1. 1. 1. استفاده از منابع طبيعي ..... 8

1. 1. 2. آلودگي ..... 8

1. 1. 3. امنيت آب و فرسايش خاك ..... 9

1. 1. 4. تنوع زيستي ..... 9

1. 1. 5. تغيير آب و هوا ..... 10

1. 2. چالش‌هاي اجتماعي و بي‌ثباتي سياسي: پيوند آن‌ها با محيط زيست ..... 14

1. 3. به سوي پايداري زيست محيطي و پيامدهاي آن براي كار شايسته ..... 16

1. 3. 1. اقصتاد ِ به لحاظ اقتصادي پايدار: به سوي الگوهاي پايدار توليد و مصرف ..... 16

1. 3. 2. اقتصاد ِ به لحاظ زيست محيطي پايدارتر: پيامدهايش براي كارشايسته ..... 19

1. 4. پويايي‌هاي بازار كار اقتصاد‌هاي سبز: ايجاد شغل‌هاي سبز، و محيط زيست و اثرات درآمد ..... 23

1. 4. 1. ايجاد شغل‌هاي سبز ..... 23

فصل 2. اغتنام فرصت‌: درس‌هاي تجربه‌ بين‌المللي ..... 29

2. 2. شواهد تلاش‌هاي مثبت اشتغال از سياست‌هاي سبز ..... 29

2. 1. 1. ايجاد شغل ..... 29

2. 1. 2. كيفيت شغل و ارتقاء شغل‌هاي موجود ..... 33

2. 1. 3. كمكم به فراگيري اجتماعي ..... 41

دسترسي به انرژي ..... 42

پرداخت براي خدمات زيست محيطي ..... 43

2. 2. درس‌هاي كسب شده .....45

فصل 3. شناسايي و مديريت چالش‌ها ..... 47

3. 1. تجديد ساختار اقتصادي ..... 47

3. 1. 1. ماهيت و گستره تعديل‌هاي مورد نياز ..... 47

3. 1. 2. دستيابي به بهترين نتايچ اشتغال از بنگاه‌ها و زنجيره‌هاي تأمين ..... 51

3. 1. 3. برخورد با از بين رفتن شغل ..... 55

3. 1. 4. رويكردها منسجم براي انتقال‌هاي آرام و درست ..... 58

3. 1. 5. پاسخ‌هاي سياستي هماهنگ مي‌تواند انتقال درست را تروي كند ..... 61

3. 2. انطباق تغيير آب و هوا و جهان كار ..... 61

3. 2. 1. ماهيت و دامنه تأثيرات آب و هوا ..... 61

3. 2. 2. ارزيابي اثرات اشتغال و درآمد تغيير آب و هوا ..... 63

3. 2. 3. ابتكارهاي ملي بر انطباق تغيير آب و هوا ..... 64

3. 3. اثرات نامطلوب توزيع درآمد از فقر انرژي ..... 67

3. 3. 1. مخارج انرژي و توزيع درآمد ..... 67

3. 3. 2. جبران اثر قيمت‌هاي بالاي انرژي ..... 68

فصل 4. سياست‌هاي كارآمد و دامنه‌ي نقش حمايتي س.ب.ك ..... 73

4. 1. ابتكارهاي براي ترويج پايداري زيست محيطي و كارشايسته ..... 73

4. 1. 1. ابتكارهاي ملي ..... 73

4. 1. 2. ابتكارهاي بين‌المللي ..... 76

4. 2. حمايت س.ب.ك براي توسعه پايدار ..... 79

4. 2. 1. جهت‌گيري راهبردي ..... 79

4. 2. 2. طرز اجرا ..... 80

4. 2. 3. محصولات و عرضه جات ..... 80

4. 2. 4. حمايت از اجزاء سازنده ..... 82

4. 2. 5. درس‌هاي آموخته و چالش‌ها ..... 85

4. 3. سياست‌هاي هماهنگ براي شغل‌هاي بيشتر و بهتر در اقتصاد سبز ..... 86

4. 3. 1. عرصه‌هاي كليدي سياستي ..... 86

4. 3. 2. هماهنگي سياست: هدف‌واره‌ها [1] و نمونه‌‌ها ..... 93

4. 3. 3. دستيابي به سياست هماهنگ: ارزيابي‌ها، نهادها و گفتگوي اجتماعي ..... 95

4. 4. به سوي يك چارچوب سياستي براي توسعه پايدار، شايسته و سبز ..... 97

فصل 5. گفگوي همگاني - توسعه پايدار، كارشايسته و شغل‌هاي سبز ..... 99

نكات پيشنهادي براي گفتگو

[1] Objectives


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 289 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت يكصد و دومين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License