به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش دبيرخانه س.ب.ك در خصوص «گفتگوي اجتماعي»؛ قسمت اول:‌ فهرست مطالب

14 فروردين 1392
چهار شنبه 3 آوريل 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كار

سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در اجلاس نود و هفتم خود در سال 2008، بيانيه اين سازمان در خصوص «عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه» را تصويب كرد. اين بيانيه چهار هدف راهبردي براي سازمان و اعضاي آن تعريف مي‌كند كه عبارتند از: 1. ترويج اشتغال، 2. توسعه و ارتقاي اقداماتي براي حمايت اجتماعي، 3. ترويج گفتگوي اجتماعي و سه جانبه گرايي، و 4. رعايت، ترويج و تحقق اصول و حقوق بنيادين در كار. بيانيه تأكيد مي‌كند كه گفتگوي اجتماعي و سه جانبه گرايي بايد به مثابه بهترين روش در جهت: 1) تصويب و اجراي هر يك از هدف‌هاي راهبردي متناسب با نيازها و شرايط هر كشور، 2) ترجمه توسعه اقتصادي به پيشرفت اجتماعي، و پيشرفت اجتماعي به توسعه اقتصادي، 3) تسهيل اجماع در خصوص سياست‌هاي ملي و بين‌المللي مؤثر بر اشتغال و راهبردهاي و برنامه‌هاي كار شايسته، و 4) تدوين قانون كار و سند‌هاي كارآمد، از جمله در رعايت روابط اشتغال، ترويج روابط مناسب صنعتي و ايجاد نظام‌هاي باززشي كار اثربخش، ترويج شود.

اين بيانيه همچنين جهان شمولي برنامه كار شايسته براي همه را اعلام مي‌كند: تمام اعضاء سازمان بايد سياست‌هايي مبتني بر آن چهار هدف راهبردي را دنبال كنند. و در همان حال، بر رويكرد كل‌گرايانه و منسجمي كه اين هدف‌ها را به عنوان هدف‌هاي وابسته به هم و جدايي ناپذير بپذيرد، و بر نقش استانداردهاي بين‌المللي كار به عنوان ابزاري مفيد براي دستيابي به تمام آن‌ هدف‌ها تأكيد كند، ‌اصرار دارد.

در مارس 2009، هيأت مديره س.ب.ك يك دوره 7 ساله براي مذاكرات مكرر در خصوص هر يك از اين چهار هدف راهبردي را تعريف كرد و تصميم گرفت كه گفتگوي اجتماعي بايد يك بار در اين دوره مورد بحث قرار بگيرد. مانند مذاكرات مكرر در خصوص اشتغال در 2010، تأمين اجتماعي در سال 2011 و اصول و حقوق بنيادين در سال 2012، دبيرخانه سازمان گزارشي در خصوص گفتگوي اجتماعي براي مذكراه در كنفرانس بين‌المللي كار 2013 تهيه كرده است كه هدف آن اشاعه‌ي دركر بهتر از واقعيت‌ها و نيازهاي كشور‌هاي عضو س.ب.ك در خصوص هدف راهبردي ترويج گفتگوي اجتماعي است. متن انگليسي اين گزارش مهم در اينجا در دسترس است. برگردان فهرست مطالب اين گزارش در ادامه تقديم مي‌شود و در روزهاي آينده، برگردان بخش‌هايي ديگري از اين گزارش تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي خواهد شد:

گفتگوي اجتماعي

فهرست مطالب

پيشگفتار ..... 1

پسزمينه ..... 1

ساختار گزارش ..... 2

تهيه گزارش ..... 3

فصل 1. گفتگوي اجتماعي: تعاريف و مأموريت س.ب.ك ..... 5

1. 1. گفتگوي اجتماعي چيست؟ ..... 5

1. 2. نقش س.ب.ك ..... 5

فصل 2. گفتگوي اچتماعي در دنياي متغيير ..... 11

2. 1. بازيگران گفتگوي اجتماعي: واقعيت‌ها، دستوركارها و راهبردهاي متغيير ..... 13

2. 1. 1. سازمن‌هاي كار ..... 13

2. 1. 2. سازمان‌هاي كارفرمايان ..... 15

2. 1. 3. سازمان‌هاي كارگران ..... 16

2. 1. 4. ساير بازيگران: سازمان‌هاي جامعه مدني ..... 20

2. 2. ترويج روابط صنعتي مناسب، مولد و منصفانه ..... 221

2. 2. 1. چانه زني دسته جمعي ..... 21

2. 2. 2. همكاري محيط كار ..... 31

2. 2. 3. پيشگيري و حل اختلاف ..... 34

2. 3. اصلاحات قانون كار ..... 38

2. 3. 1. تحولات كلي ..... 38

2. 3. 2. گرايش‌هاي منطقه‌اي ..... 38

2. 4. گفتگوي اجتماعي سه جانبه ملي ..... 42

2. 4. 1. سه جانبه گرايي به مثابه فرصت درك شده: واكنش‌هاي بحران جهاني، 2008 تا 2010 ..... 44

2. 4. 2. سه جانبه گرايي به مثابه فرصت از دست رفته: بدهي دولتي اروپا، واكنش‌هاي بحران ..... 45

2. 4. 3. ساير چالش‌هاي سه جانبه گرايي ..... 47

2. 4. 4. سه جانبه گرايي و سياستگذاري فراگير ..... 47

2. 5. گفتگوي اجتماعي فرامرزي ..... 55

2. 5. 1. بنگاه‌هاي چند مليتي و ابتكارهاي داوطلبانه ..... 56

2. 5. 2. موافقتنامه‌هاي دو جانبه و چند جانبه و ابتكارهاي اذغام منطقه‌اي ..... 59

2. 6. گفتگوي اجتماعي و عملكرد اقتصادي ..... 62

فصل 3. اقدام س.ب.ك و گفتگوي اجتماعي: پاسخگويي به واقعيت‌ها و نيازهاي متنوع اعضاء ..... 65

3. 1. ملاحظات كلي ..... 65

3. 2. حمايت از بازيگران گفتگوي اجتماعي ..... 66

3. 2. 1. سازمان‌هاي كار ..... 66

3. 2. 2. سازمان‌هاي كارفرمايان ..... 67

3. 2. 3. سازمان‌هاي كارگران ..... 68

3. 3. روابط صنعتي مناسب و مولد و منصفانه ..... 69

3. 4. اصلاحات قانون كار ..... 71

3. 5. گفتگوي اجتماعي سه جانبه ملي ..... 72

3. 6. گفتگوي اجتماعي فرامرزي ..... 74

3. 7. رايج سازي مدل گفتگوي اجتماعي: تلاش‌هايي براي ايجاد هماهنگي در سازمان‌هاي بين‌المللي ..... 76

3. 7. 1. سازمان‌هاي چند مليتي ..... 76

3. 7. 2. سازمان‌هاي منطقه‌اي و ابتكارها ..... 79

3. 8. پيوند بين گفتگوي اجتماعي و ديگر هدف‌هاي راهبردي س.ب.ك ..... 80

3. 8. 1. گفتگوي اجتماعي و ترويج و تحقق اصول و حقوق بنيادين در كار ..... 81

3. 8. 2. گفتگوي اجتماعي و حمايت اجتماعي براي همه ..... 83

3. 8. 3. گفتگوي اجتماعي براي ايجاد فرصت‌هاي بيشتر براي تمام زنان و مردان جهت تضمين اشتغال و درآمد شايسته و ايمن ..... 85

3. 8. 4. رواج سازي برابري جنسيتي و تقويت صداي زنان ..... 87

3. 9. گفتگوي اجتماعي در برنامه‌هاي كشوري كار شايسته و هماهنگي‌ فني ..... 88

فصل 4. ملاحظات كليدي، درس‌هاي آموخته و راه‌هاي ممكن به پيش ..... 91

فصل 5. نكات پيشنهادي كنفرانس براي مذكراه همراه با نظري به تصويب نقشه عمل در خصوص گفتگوي اجتماعي ..... 97

نكته شماره 1. گفتگوي اجتماعي در متن بحران و انتقال‌ها ..... 97

نكته شماره 2. تقويت گفتگوي اجتماعي و سازوكارهاي پيشگري و حل اختلاف ..... 97

نكته شماره 3. گنحاندن بخش‌ها، بنگاه‌ها و كارگران بيشتر در سازوكارهاي گفتگوي اجتماعي ..... 98

نكته شماره 4. گفتگوي اجتماعي، جهاني شدن و زنجيرهاي تأمين جهاني ..... 98

نكته شماره 5. همانگي سياستي ..... 98


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 297 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت يكصد و دومين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License