به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نامه‌‌ي سخنگوي گروه كارفرمايان به مديركل سازمان بين‌المللي كار مطرح شد:

پيشنهادهاي گروه كارفرمايان براي اصلاح ساختاري «مؤسسه بين‌المللي مطالعات كار»

6 بهمن 1391

سازمان بين‌المللي كارفرمايان طي نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي ملي كارفرمايي عضو، پيش‌نويس نامه‌اي را كه قرار است سخنگوي گروه كارفرمايان در هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار به گاي رايدر مديركل اين سازمان ارايه دهد، ارسال كرده و از اعضاي خود خواسته‌ است تا اگر نكات تكميلي دارند، به سازمان بين‌المللي كارفرمايان منعكس كنند. برگردان پيش‌نويس نامه‌ي سخنگوي گروه كارفرمايان به مديركل سازمان بين‌المللي كار در ادامه تقديم مي‌شود. اما محتوا و اهميت اين نامه در چيست؟

همانطور كه با مطالعه‌ي متن نامه ملاحظه مي‌شود، بحث مربوط به اصلاحات ساختاري دفتر سازمان بين‌المللي كار در هيأت مديره اين سازمان جريان دارد. «مؤسسه بين‌المللي مطالعات كار» كه يكي از مؤسسات وابسته به سازمان بين‌المللي كار است، از جمله مؤسساتي است كه، به نظر گروه كارفرمايان عضو هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار، بايد به صورت بنيادين مورد بازنگري و تجديد سازماندهي قرار بگيرد. نامه‌اي كه سخنگوي گروه كارفرمايان قرار است به مديركل سازمان بين‌المللي كار ارايه دهد، و برگردان آن در ادامه ارايه شده است،‌ پيشنهادهايي در همين رابطه ارايه داده است. آگاهي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني از روندهاي جاري در جامعه بين‌المللي كارفرمايي بسيار ضروري است. از همين رو برگردان پيش‌نويس اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:

- آقاي گاي رايدر
- مديركل محترم دفتر بين‌اللملي كار

در آستانه گفتگو در هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار (س ِ.ب ِ.ك ِ) در خصوص برنامه و بودجه‌ 2015-2014 و پيش از تجديد سازماندهي اعلام شده دفتر، مايليم توجه شما را نسبت به موضوع خاصي كه به «مؤسسه بين‌المللي مطالعات كار» (مب.مك) [1] ارتباط مي‌يابد جلب نماييم.

ما نسبت به جنابعالي در هيأت مديره مب.مك در نوامبر گذشته بسيار علاقند بوده‌ايم. براي ما، آينده م.ب.م.ك ذاتاً به نفوذ بالقوه‌ي س ِ.ب ِ.ك ِ ارتباط دارد.

به همين خاطر، ما فكر مي‌كنيم كه تأمل در خصوص تكامل مب.مك نمي‌تواند از تجديد سازمان دپارتمان‌هاي مختلف س ِ.ب ِ.ك ِ جدا باشد. شما مي‌دانيد كه ما از تلاش در جهت اثربخشي و كيفيت تمام محصولات فكري دفتر پشتيباني مي‌كنيم. اين امر، نه فقط براي تصوير مؤسسه ما در گستره جهان، و به ويژه در برابر ساير سازمان‌هاي بين‌المللي، بلكه همچنين در ساختار سياستي مبتني‌تر بر واقعيت‌هاي س ِ.ب ِ.ك ِ كليدي است.

يك راهبرد شناخت از پيش وجود داشت و از سوي هيأت مديره مورد حمايت قرار گرفته است. از سوي سلف شما در دفتر و براي ايجاد هم‌افزايي‌هاي بيشتر در خصوص توليد داده‌ها و بهره‌برداري آن‌ها تعهداتي صورت پذيرفته است. اين حركت از سوي كارفرمايان مورد حمايت كامل قرار گرفت و هنوز مي‌گيرد.

اجازه فرماييد سعي كنيم و در اينجا كمي‌ بيشتر اصول و بعضي از شرايط مشخصي را كه مي‌تواند به پيش رفت اين پروژه كمك كند تشريح كنيم. ما فكر مي‌كنيم كه اين مسأله‌ي مب.مك نبايد جدا از مسأله تحقيق و تحليل در دپارتمان‌هاي مختلف دفتر به صورت جداگانه مورد بررسي قرار بگيرد. مب.مك و تحقيق درون‌ سازماني دو روي يك سكه هستند.

نخست، اين واقعيت كه مب.مك و تحقيق كلي كم و بيش يك هدف را به اشتراك مي‌گذارند كه به معناي اين است كه موضوع‌ها بايد با هم مورد مذاكره قرار بگيرند، و اين فقط در جريان مذاكره‌اي مي‌تواند صورت بگيرد كه به دو سال بعد تخصيص داده شده است. بنا بر اين ما درخواست مي‌كنيم كه دفتر اقدامي را براي هيأت مديره بعدي در قسمت پي.اف.اي راجع به راهبرد شناختت، شامل اولويت‌ها، بودجه، جنبه‌هاي سازماني و مديريتي در نظر بگيرد. اين راه براي چنين حركتي قبلاً در نشست‌هاي قبلي هيأت مديره طي شده است، كه منطقي و روشن است. مب.مك عملاً ارتباط در تعريف راهبرد شناخت را كه طي سال‌هاي اخير به شكل عميق مورد مذاكره قرار گرفته است، از دست مي‌دهد.

دوم، س ِ.ب ِ.ك ِ آن اندازه ثروتمند نيست كه دو ساختار متفاوت (يا اضافي) براي گردآوري و تحليل داده‌ها داشته باشد. به علاوه، اگر ما، دسته‌ جمعي، بخواهيم كيفيت دستاوردهاي ما ارتقاء يابد و در گفتگو‌هاي جهاني هم طراز با سازمان‌هاي بين‌المللي ديگر شركت كنيم،‌ كسري اعتباري س ِ.ب ِ.ك ِ نمي‌تاند ادامه يابد. بي‌آنكه جايگزين نتيجه‌ي مداكره در هيأت مديره شود، كارفرمايان از ايجاد يك دپارتمان واحد مسؤل تحيقيق در س ِ.ب ِ.ك ِ كه مب.مك فعلي را در بر بگيرد پشتيباني مي‌‌كنند.

سوم، براي چنين دپارتماني (كه مي‌توانيم آن را بخش شناخت بناميم) دامنه مطلوب صلاحيت نيز مطرح است. كارفرمايان آگاهند كه س ِ.ب ِ.ك ِ ابزار‌هاي اجراي تحقيق در مورد تمام مسائل اجتماعي را ندارد؛ ما بايد تمركز كنيم. اولويت ما، به عنوان يك مؤسسه، توليد يك مجموعه از فاكت‌هاست كه در درازمدت مي‌توانند چك شوند و به عنوان مرجع بين‌المللي در مورد مسائل كارهاي اصلي س ِ.ب ِ.ك ِ خدمت كنند. به علاوه، ما فكر مي‌كنيم كه تحقيق مناسب بايد روي ارقام و داده‌هاي غيرقابل مناقشه تكيه كنند. به اين دو دليل، ما به جد از ارتباط آمار و تحقيق سخن مي‌گوييم. «بخش شناخت» همچنين بايد جانشين تمام دپارتمان‌هايي شود كه آمار تهيه مي‌كنند و در س ِ.ب ِ.ك ِ به تحقيق مي‌پردازند، از جمله اين مؤسسه.

چهارم، مديريت ساختار آتي به نام «بخش شناخت» بايد هم كيفيت و هم مربوط بودن تحقيق را تضمين كند. از اين گذشته، ما توقع پيشرفت در اين دو جنبه را داريم و فكر مي‌كنيم كه يك بخش خوب سازماندهي شده بتواند نتيجه‌ي بهتري فراهم آورد. گزينه‌ها مي‌بايست مورد بررسي قرار بگيرند تا هم وارد بودن و هم كيفيت تحقيق س ِ.ب ِ.ك ِ تضمين شود. مربوط بودن بايست براساس عرصه‌هاي اصلي كه س ِ.ب ِ.ك ِ مي‌تواند در توليد آمار در آن عرصه‌ها ارزش افزوده داشته باشد مورد ارزيابي قرار بگيرد، و اين به تصميم هيأت مديره بستگي دارد. هرجا ممكن باشد، تحليل بايد بر شواهد آماري و تجربي متكي باشد. كيفيت مستلزم آن است كه روش‌هاي آكادميك دقيق نسبت به ايدئولوژي، و توصيه‌هاي بيروني كه دفتر در مورد موضوع‌هايي كه بايد مذاكره شود ارايه مي‌دهد، غلبه كند. ما اين پرسش را ، بدون ارايه پاسخ در اين مرحله، مطرح مي‌كنيم كه آيا يك كميته علمي مي‌تواند در انجام تحليل گسترده به س ِ.ب ِ.ك ِ كمك كند يا نه؟ در اين كميته، س ِ.ب ِ.ك ِ مي‌تواند از ساير سازمان‌هاي بين‌المللي يا اتاق‌ فكر‌هاي اقتصادي بخواهد تا شخصيت‌هايي مانند اقتصاددانان ارشد [2] يا اقتصاددانان نيروي كار را را معرفي كنند.

نكته آخر، مي‌خواهيم براين مهم تأكيد كنيم كه ساختار اصلاحي جديد مي‌بايست به ارايه مشورت به دفتر تلقي شود. ضمن احترام كامل به حقوق انحصاري جنابعالي، كافرمايان مذاكره در خصوص سطح مناسب مديريت آتي اين دپارتمان استقبال خواهند كرد. نظر ما اين است كه، فرصت دادن به اين ساختار براي طرح در مذاكرات مديريت ارشد به نحوي كه تخصص‌ فني به صورت عميق‌تر در سياست‌هاي دفتر وارد شود، مي‌توند مثبت باشد.

مدير‌كل، در جمع‌بندي مباحث، مايلم دل مشغولي جنابعالي نسبت به ارتقاي كيفيت تحقيق در س ِ.ب ِ.ك ِ را تأييد كنم. ما از تصميم‌هاي شما در اين جهت پشتيباني خواهيم كرد و اميدواريم كه طرح‌هاي ما با تحليل جنابعالي همسو باشد. ما از دستيابي س ِ.ب ِ.ك ِ به حداقل ضروري [3] در تحقيق بين‌المللي استقبال مي‌كنيم، و اين مستلزم اصلاحات و تعهدات عميق نسبت به ايجاد اقتدار و صلاحيت در خانه است. ما در هدف شما مبني بر اينكه پيام س ِ.ب ِ.ك ِ به طور مداوم معتبرتر و گسترده‌تر شود شريك هستيم.

در انتظار ادامه‌ي اين مذاكره با شما و همكاران مان در س ِ.ب ِ.ك ِ در ماه مارس.

- دانيل فونس دو ريوجا. سخنگوي گروه كارفرمايان
- 18 ژانويه 2013
- ژنو

[1] International Institute for Labour Studies (IILS

[2] chief economists

[3] a critical mass


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 343 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License