به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

اولويت‌هاي گروه كارگران براي سازمان بين‌المللي كار، قسمت اول: پسزمينه

3 بهمن 1391

برنت اچ. ويلتون دبيركل سازمان بين المللي كارفرمايان در نامه‌اي به اعضاي كارفرماي سازمان بين‌المللي كار، يك نسخه از سند «الويت‌هاي گروه كارگران براي سازمان بين‌المللي كار» را، كه در 34 بند، اولويت‌هاي گروه كارگران عضو هيأت مديره سازمان ين‌المللي كار را جمع‌ بندي كرده، در اختيار آنان قرار داده است. از آنجا كه آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان ايران (كعاصكا)‌ نيز يكي از اعضاي هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار است،‌ يك نسخه از اين سند در اختيار ايشان نيز گذاشته شده است.

آقاي ويلتون در نامه‌ي خود خاطر نشان ساخته است كه «ما، در دبيرخانه مشغول تهيه اقلامي براي پاسخ گويي به مسائل و رويكردهايي هستيم كه در سند كارگران مطرح شده است. با وجود اين، مفيد است شما اكنون اين اطلاعات را براي آماده شدن جهت شركت در اجلاس ماه مارس هيأت مديره داشته باشيد، اما خود اين سند چه بسا كه در رويكردهاي اتحاديه‌اي در سطح ملي بازتاب يابد.»

با عنايت به نكات فوق مي‌توان دريافت كه اين سند هم براي تشكل‌هاي كارگري و هم براي تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني مي‌تواند بسيار مفيد باشد. به همين خاطر برگردان بخش اول اين سند در ادامه تقديم مي‌شود. براي دستيابي به متن كامل آن به زبان انگليسي اينجا را كليك كنيد. و اما متن سند:

اولويت‌هاي گروه كارگران سازمان بين‌المللي كار

پسزمينه

1. اين سند نتيجه‌ مشورت‌هاي صورت گرفته از سوي رئيس گروه كارگران با اعضاي اين گروه، دبيرخانه گروه و دفتر فعاليت‌هاي كارگري سازمان بين‌المللي كار (ف.ك/س.ب.ك) است

2. اولويت‌هاي گروه كارگران در شرايطي تدوين مي‌شود كه مشخصه‌ آن تعميق بحران مالي و اقتصادي 2008 است. جهان در حال حاضر با جدي‌ترين بحران مشاغل خود از زمان ركود بزرگ با پيامدهاي ويران‌ كننده‌ براي كارگران و خانواده‌هاي آنان مواحهه است. ميليون‌ها كارگر شغل‌هاي خود را از دست داده‌اند، نابرابري درآمدها گسترش مي‌يابد، كار غيررسمي و نامطمئن زياد مي‌شود، اتحاديه‌هاي كارگري و حقوق كار زير حملات فزاينده‌ اند. نقش گفتگوي اجتماعي در برخورد با بحران اقتصادي، بهبودي و مسائل اجتماعي و اقتصادي به طور كلي تضعيف مي‌شود. در مورد كشورهاي در حال توسعه اين بحران بالاي بحران‌هاي ديگر - مانند ملاحظات مربوط به غذا، سوخت و ساير مواد خام - قرار مي‌گيرد و توازن الگوي توسعه ناپايدار را وخيم‌تر كرده است. احساس بي‌ عدالتي و نا امني در ميان كارگران كه مجبور به تحمل بحراني هستند كه توليد آنان نيست در حاليكه بايد با عوامل ريشه اي آن برخرود كنند، افزايش مي‌يابد. جهان با فوريت برخورد با چالش‌هاي تغيير آب و هوا و اثرات اجتماعي و اشتغالي مربوط به آن است نيز مواجه است.

3. در اين شرايط مأمويت سازمان بين‌المللي كار براي ترويج عدالت اجتماعي امروز همان اندازه مهم است كه در 1919 هنگامي كه جهان از نخستين تعارض خود خارج مي‌شد.س.ب.ك در آغاز صدمين سالگرد خود در تضمين اينكه با جنبه‌هاي اجتماعي و كاري اين بحران برخورد مي‌شود نقشي حياتي براي ايفاء دارد. در ايفاي اين نقش سازمان مي‌تواند روي اساسنامه خود، بيانيه عدالت اجتماعي (2008) و ميثاق جهاني مشاغل (2009) كه تمامشان راهنمايي غني و مفيد براي ترويج الگوي رشد منصفانه‌تر دارند تكيه كند.

4. گروه كارگران توسط اين سندها راهنمايي خواهند شد و در جستجوي تضمين اجراي جامع آن‌ها خواهند بود. اين گروه دفتر را تحت فشار قرار خواهد داد تا به حاي «زاغه» رويكر رايج به مسائل، به مثابه يك س.ب.كعمل كند. دفترهاي منطقه‌اي و كشوري س.ب.ك مي‌بايست تصميم‌هاي مديريت ارگان‌ها را بهتر حمايت و پيگيري كند و به منافع كارگران بيشتر خدمت نمايد. لازم است كه كار دوباره اولويت يابد تا مشاركت س.ب.ك را در تدوين يك الگوي رشدي كه شغل‌هاي شايسته ايجاد كند و به كارگران سود برساند تقويت نمايد.

5. در پرتو نكات فوق گروه كارگران به پيگيري مجموعه‌ي اولويت‌هاي زير متعهد مي‌شود.

استانداردهاي بين‌المللي كار

اشتغال و هماهنگي سياستي

رويكرد مبنتي بر حقوق به مهاجرت

چانه‌ زني دسته جمعي و قوانين كار

تأمين اجتماعي، دستمزدها و شرايط كار

تقويت ظرفيت آماري، پژوهشي و تحليلي س.ب.ك

همكاري فني و برنامه‌هاي كشوري كارشايسته

فعايت‌هاي كارگري سازمان بين‌المللي كار

ارزيابي

ترجمه ادامه دارد. . .


اسناد پيوسته

اولويت‌هاي گروه كارگران سازمان بين‌آلمللي كار

22 ژانويه 2013
سند : PDF
85.5 kb

به زبان انگليسي و در 5 صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 316 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License